PRODUKTY

/webpage/polityka-prywatnosci.html

Polityka prywatności

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.hairs.pl [dalej: Sklep] dbając o właściwe przechowywanie danych osobowych, spełnia warunki w zakresie prawnym i technicznym wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Podane dane są przetwarzane na podstawie zgody Klienta zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

 

- Postanowienia Ogólne
- Cel i zakres zbierania danych osobowych i podstawa ich przetwarzania
- Prawo gwarantujące dostęp do danych osobowych, ich poprawiania, usuwania, oraz żądania zaprzestania wykorzystywania
- Polityka Cookies
- Postanowienia końcowe

 

I. Postanowienia Ogólne

 

- Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.hairs.pl jest właściciel sklepu.


- Właścicielem jest PRO–SELECT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Murowanej Goślinie, ul. Polna 7C, 62–095 Murowana Goślina.


- Właściciel jest jednocześnie usługodawcą sklepu internetowego oraz sprzedawcą i administratorem danych.

- Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

- Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

- Administrator danych dokłada wszelkich starań technicznych oraz gwarantuje zachowanie należytej staranności, mającej na celu ochronę interesów osób, których dotyczy niniejsza polityka prywatności, tj. osób których dotyczą zbierane dane.

- Administrator zapewnia w szczególności o tym, że: zbierane przez niego dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, przetwarzane i przechowywane w sposób staranny, umożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą, a także są zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem, adekwatnie do celów w jakich są pozyskiwane i przetwarzane, w czasie niezbędnym do osiągnięcia realizacji celów.

- Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem do nich osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

- Administrator danych osobowych przetwarza je w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego oraz w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów.

- Użytkownik podaje swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia dobrowolnie.

- Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.

 

II. Cel zbierania danych osobowych i podstawa ich przetwarzania

 

- Administrator danych osobowych, określony powyżej zbiera dane osobowe do określonych, wskazanych celów: zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów; dostawy produktów i obsługi reklamacji; marketingu bezpośredniego własnych produktów w przypadku wyrażenia na nią zgody przez klienta.

- Dane użytkowników, którzy nie są klientami sklepu są przechowywane jedynie w celu udzielania odpowiedzi na pytania użytkowników zadane za pośrednictwem poczty e-mail.

- Administrator przetwarza dane osobowe wskazane w regulaminie sklepu. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody Klienta.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wymaga zgody użytkownika jednakże jest niezbędne w celu dokonania zakupów na stronie sklepu, w tym wystawienia dowodu sprzedaży i wysyłki towaru do klienta ze sklepu.

 

III. Prawo gwarantujące dostęp do danych osobowych, ich poprawiania, usuwania, oraz żądania zaprzestania wykorzystywania

 

- Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.

- Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą zawartych w zbiorze danych prowadzonym przez administratora, a zwłaszcza prawo do : żądania uaktualnienia, uzupełnienia, sprostowania danych osobowych, żądania czasowego lub trwałego wstrzymania ich przetwarzania albo usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne , nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

- Żądania określone w powyższym pkt 2 można zgłaszać administratorowi poprzez e-mailowy lub drogą pocztową.

- Administrator ustosunkuje się do żądań użytkownika bez zbędnej zwłoki.

- Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO (a od dnia utworzenia nowego urzędu – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących jego osoby danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

IV. Polityka cookies

 

- Sklep korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies (zwane również „ciasteczkami”) stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej sklepu.

- Pliki wskazane w pkt 1 pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

- W ramach sklepu stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są:

a) Cookies stałe, to pliki cookies, których okres przechowywania na urządzeniu końcowym trwa przez czas określony w parametrach danego pliku lub do momentu samodzielnego usunięcia plików cookies przez użytkownika;

b) Cookies tymczasowe, to pliki cookies, które są usuwane w momencie zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia strony www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www;

c) Cookies własne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez właściciela;

d) Cookies zewnętrzne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez podmioty zewnętrzne, np. do prowadzenia anonimowych statystyk przez Google Analytics.

- Sklep wykorzystuje pliki cookies w następujących celach: zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia, zapamiętywania danych z wypełnionych formularzy, dostosowania zawartości strony internetowej sklepu do preferencji użytkowników, optymalizacji korzystania ze strony internetowej sklepu przez użytkowników, tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.

- Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator.

- Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do identyfikacji użytkowników, ani do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o nich.

- Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

- Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępu na stronie internetowej sklepu.

- Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

- Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania; czas wysłania odpowiedzi; nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http; informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http; adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku gdy przejście do sklepu internetowego nastąpiło przez odnośnik; informacje o przeglądarce użytkownika; informacje o adresie IP.

- Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

- Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

- W celu zmiany ustawień polityki cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki.

- Pliki cookies wykorzystywane są również przez podmioty współpracujące ze sklepem Sklep internetowy wykorzystuje usługi Google Analytics oraz współpracuje z serwisami allegro.pl i domodi.pl, które legitymują się własną polityką prywatności:

- Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

- Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku żądania usunięcia danych osobowych klienta, usunięciu nie ulegają dane osobowe klienta znajdujące się w dokumencie sprzedaży przechowywanym na potrzeby fiskalne.

- Administrator przekazuje zebrane dane osobowe klienta, w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy produktu do klienta, wybranemu przewoźnikowi.

- Administrator przekazuje zebrane dane osobowe klienta organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

- Dostęp do danych, w tym danych osobowych, użytkowników ma administrator lub wybrani pracownicy sklepu, z zastrzeżeniem pkt poniżej.

- Wszyscy pracownicy administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.

- Administrator ani podmioty wskazane w pkt powyższym nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają gromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wniosek użytkownika, którego dane dotyczą.

- Administrator dokłada wszelkich starań, żeby zabezpieczyć dane użytkowników i chronić je przed działaniami osób trzecich.

 

V. Postanowienia końcowe

 

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Cywilnego.

- Pytania i zastrzeżenia dotyczące polityki prywatności sklepu należy kierować na adres sklepu.

- Użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności sklepu.

- Postanowienia niniejszej polityki prywatności nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

- Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój sklepu mogą wpłynąć na zmiany w zasadach polityki prywatności sklepu. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszego dokumentu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszej polityki prywatności będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.

- Zmiana treści niniejszej polityki prywatności może nastąpić po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

- Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wprowadzane zmiany w polityce prywatności może zaprzestać zawierania umów ze sprzedawcą.

 

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.